top of page

BEHÖVS DET BYGGLOV FÖR PERGOLA, LAMELLTAK & MARKISTAK?

Här är en sammanfattning av vad vi hittat.
Du måste dock alltid själv ta ansvar för vad som gäller, inklusive lokala regler där du bor.

VAD ÄR EGENTLIGEN EN PERGOLA?

Ordet “Pergola” är ett italienskt ord och definieras ofta som valvformad pelargång eller spjälställning, ofta övervuxen av växter för att skapa ett rum i trädgården. Enligt plan- och bygglagen är det en konstruktion med glest tak som bärs upp av ben i hörnen.

VAD GÄLLER FÖR UTESERVERINGAR?

Reglerna kan skilja sig mellan kommuner men här kommer exempel på regler som kan gälla för uteserveringar i en svensk kommun: 


Inramningar på sidorna skall vara upp till 1,1m hög och lätta att flytta. Höj- och sänkbara glasavgränsningar högre än 1,5m eller som inte utförts i glas, behöver bygglov. Fri höjd under markiser och parasoller skall vara 2,3m över uteserveringen. Parasoller och markiser skall vara ned-/infällda när verksamheten är stängd och efter tillståndsperioden skall de monteras ned. De skall också kunna fällas ut och in beroende på väderlek. Det finns riktlinjer vad avser reklam, färgval och tillgänglighet. Uteserveringar med tak och täckande väggar kräver bygglov. Möjligheterna att få polistillstånd för uteservering vintertid bedöms från fall till fall, bl.a. med hänsyn till snöröjning. Vid alkoholservering behöver sidoavgränsningarna vara stabila. 


Kolla alltid vad som gäller i just din kommun och ta med det i offertförfrågan till oss.

VAD HÄNDER OM MAN INTE FÖLJER REGLERNA?

Information om det finns i plan- och bygglagen. Men om krav på placering, utformning eller teknisk egenskap inte uppfylls eller om man byggt för stort så kan byggnadsnämnden i vissa fall förelägga byggherren att rätta till det som är fel, eller om det inte är möjligt, att återställa, till exempel genom rivning. Om villkoren för bygglovsfrihet inte uppfylls så blir det ett ett så kallat "svartbygge". Byggnadsnämnden skall då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa, till exempel genom rivning. Om någon, t.ex. en granne är missnöjd med ett bygglovsbefriat byggnadsverks placering eller utformning finns inget beslut att överklaga. Istället får personen göra en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden som då får utreda om byggnadsverket strider mot regelverket eller innebär en betydande olägenhet.

Om Bygglov: Vanliga frågor
bottom of page